rozsah působnosti a nabízených služeb pro firmy  
 


 p  r o j e k t y

Zajišťujeme vypracování kompletní projektové dokumentace elektro v rámci stavebního řízení a realizace staveb technologických celků a částí. výrobních hal, kanceláří, skladů, atd.


 r  e a l i z a c e

Zajištění vlastní realizace provedení elektroinstalačních prací od jednání s dodavatelem elektrické energie , provedení elektrické přípojky až po vyhotovení Výchozí revizní zprávy a uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické energie.


 d  o z o r

V rámci uzavření paušální smlouvy provádíme dozor nad stavem elektroinstalací, stavu elektrického ručního nářadí, souladu prováděných činností s elektrotechnickými normami, udržování příslušné dokumentace v rámci případných kontrol orgánů státního odborného dozoru, jako jsou  ITI (Inspektorát technické inspekce)  a ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce).


 r  e v i z e   e l e k t r o i n s t a l a c í

Provádění výchozích, periodických, mimořádných a dílčích revizí elektroinstalací a hromosvodů dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1600, ČSN 33 1390 (EN/IEC 62305)


 r  e v i z e   z a ř í z e n í

Provádění revizí elektrických zařízení, jako jsou přípojkové skříně, hlavní, podružné, staveništní rozváděče, ovládací skříně, jistící skříně, atd  dle příslušných ČSN


r e v i z e   s t r o j ů

Provádění výchozích, periodických, mimořádných a dílčích revizí  na elektrických strojních zařízeních a pracovních strojích dle NV č.170, a  NV č. 24/2002  dle ČSN 33 1500,
ČSN 33 2000-6-61.