rozsah působnosti a nabízených služeb pro domácnosti  
 


 p  r o j e k t y

Zajišťujeme vypracování kompletní projektové dokumentace elektro v rámci stavebního řízení a realizace staveb.


 r  e a l i z a c e

Zajištění vlastní realizace provedení elektroinstalačních prací od jednání s dodavatelem elektrické energie, provedení elektrické přípojky až po vyhotovení Výchozí revizní zprávy a uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické energie.


 r  e v i z e   e l e k t r o i n s t a l a c í

Provádění výchozích, periodických, mimořádných a dílčích revizí elektroinstalací a hromosvodů dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1600, ČSN 33 1390.


 r  e v i z e   z a ř í z e n í

Provádění revizí elektrických zařízení, jako jsou přípojkové skříně, hlavní, podružné, staveništní rozváděče, ovládací skříně, jistící skříně, atd  dle příslušných ČSN